Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7861 ffec 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viahormeza hormeza
4525 8fd7 500
7821 ffba
Reposted fromeffic effic viahormeza hormeza
Reposted fromhagall hagall viahormeza hormeza
2030 7c13 500
8515 b1eb
6364 86e2 500
The Future is Now
Reposted fromSquareTXT SquareTXT viainsanedreamer insanedreamer
"(...) jestem zmęczony, nie wiem nic i chciałbym tylko złożyć mą twarz na Twoich kolanach, czuć Twoją rękę na mojej głowie i trwać tak przez całą wieczność".
— Franz Kafka "Listy do Mileny"
Reposted fromhelven helven viaemotionalanorexic emotionalanorexic
Ja to nawet lubię, kiedy coś spotyka mnie po raz pierwszy w życiu. To takie... odświeżające. I jakoś pocieszające, że jeszcze nie wszystko człowiek przeszedł i zna. 
— Jacek Podsiadło
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Do dziś najgorsze myśli nieraz mną targają, że może tak się umiera. Po prostu nie przyjdzie się, nie odpisze na list, nie podniesie słuchawki telefonu.
— Wiesław Myśliwski, „Ucho igielne”
Reposted fromlifeless lifeless viahormeza hormeza
4875 72a9 500

lithografos:

“There’s something pleasurable about not talking” Ingmar Bergman

6501 d660
1279 eee5 500

nitrons:

room inspiration (via UO)

Reposted fromszszsz szszsz viainsanedreamer insanedreamer
Reposted fromFlau Flau viahormeza hormeza
1628 dd8b 500
9696 be21
Reposted frompastelowe pastelowe vianosiemka nosiemka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl